Arbeidsdeskunding Onderzoek

Wat doet een arbeidsdeskundige?

In Nederland heeft iedereen zowel het recht als de plicht naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Wanneer mensen te maken krijgen met ziekte, een handicap of een conflict ontstaan beperkingen voor het werk wat iemand doet. De balans is verstoord en het is soms moeilijk deze te herstellen.  De arbeidsdeskundige wordt dan ingeschakeld om antwoord te geven op vragen als: wat zijn de belemmeringen en beperkingen? Wat kan iemand (nog) aan? Hoe groot is het verwerkingsvermogen? Maar ook: hoe zwaar is het werk eigenlijk? Zijn er hulpmiddelen of voorzieningen nodig? Kunnen werkplek, taken en functies misschien aangepast worden als iemands arbeidsvermogen (tijdelijk) minder is? Of zijn er soms andere functies binnen of buiten het bedrijf die passender zijn? De arbeidsdeskundige is ook in staat om de consequenties voor de arbeidsovereenkomst, salaris of uitkering in de kaart te brengen. De arbeidsdeskundige kan ook ter ondersteuning en begeleiding van de re-integratie worden ingeschakeld. 

Wij zijn expert op het gebied van mens, werk en inkomen weten  onder welke voorwaarden re-integratie het beste kan plaatsvinden met als doel het resultaat zo optimaal en duurzaam mogelijk te laten zijn.

Waarom arbeidsdeskundig onderzoek

De arbeidsdeskundige onderzoekt de duurzame arbeidsmogelijkheden die iemand nog heeft. Binnen de Wet Verbetering Poortwachter en de richtlijnen van het UWV is het noodzakelijk uiterlijk aan het einde van het eerste re-integratiejaar de resterende arbeidsmogelijkheden van een geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer te (laten) onderzoeken. Op basis van dit onderzoek kunnen werkgever, werknemer en de bedrijfsarts met elkaar een concreet plan voor het tweede re-integratiejaar maken en zo samen een optimaal, haalbaar en duurzaam resultaat nastreven. Het niet of te laat inzetten van arbeidsdeskundig onderzoek kan voor de werkgever resulteren in een loonsanctie. Voor de werknemer kan het een derde haar re-integratieverplichtingen en uitstel van de WIA-beoordeling betekenen. Alle reden dus voor zowel werkgever als werknemer om op tijd de arbeidsdeskundige in te zetten en daarmee een concrete richting aan de re-integratie te kunnen geven, aansluitend bij de geldende wet- en regelgeving.

Wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek

Binnen de Wet Verbetering Poortwachter en de richtlijnen van UWV is het noodzakelijk uiterlijk aan het einde van het eerste re-integratiejaar arbeidsdeskundig onderzoek te laten doen. Denk daarbij aan een totale doorlooptijd van 2 tot 4 weken vanaf het moment van aanvraag. Het advies aan de werkgever is daarom tijdig de afspraak met de arbeidsdeskundige te plannen.

Het einde van het eerste re-integratiejaar is een uiterlijke termijn. In veel situaties is het voor zowel de werkgever als de werknemer heel waardevol de arbeidsdeskundige eerder in te zetten, bijvoorbeeld tussen de zes en de negen maanden verzuim. Door het eerder inzetten van arbeidsdeskundig onderzoek kan er eerder een concreet einddoel voor de re-integratie worden afgestemd. Werkgever, werknemer en bedrijfsarts kunnen met elkaar eerder een duidelijk stappenplan maken. Dit geeft houvast en maakt evalueren van de voortgang een stuk eenvoudiger. Het wordt dan ook eerder en beter duidelijk wanneer er moet worden bijgesteld. De arbeidsdeskundige kan eventueel middels een kort aanvullende onderzoek een vervolgadvies formuleren.

Neem voor meer info contact met mij op

Hoe verloopt het arbeidsdeskundig onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de volgende vier vragen:

  1. Kan de werknemer het eigen werk bij de werkgever nog uitvoeren?
  2. Is het eigen werk bij de werkgever op enige wijze nog passend te maken?
  3. Zijn er mogelijkheden tot andere passende en duurzame arbeid bij de eigen werkgever?
  4. Welke mogelijkheden tot passende en duurzame arbeid zijn er elders en welke verplichtingen horen daar bij?

De werkgever (of de arbodienst) geeft de opdracht tot het uitvoeren van arbeidsdeskundig onderzoek voor een werknemer. Daarbij worden de benodigde stukken aan de arbeidsdeskundige ter beschikking gesteld. Via de werkgever worden afspraken ingepland voor een gesprek tussen arbeidsdeskundige en werkgever en voor een gesprek tussen arbeidsdeskundige en werknemer. Meestal vinden deze gesprekken op de werklocatie plaats zodat ook de werkplek bekeken kan worden. Indien noodzakelijk kunnen de gesprekken op een andere locatie worden gevoerd. De inhoud van de gesprekken is uiteraard vertrouwelijk. De arbeidsdeskundige houd zich aan de geldende privacy wetgeving en kent een beroepsgeheim. Voorafgaand aan het gesprek met de arbeidsdeskundige ontvangt de werknemer van de arbeidsdeskundige via e-mail informatie over het gesprek en een vooraf in te vullen vragenlijst. Na de gesprekken met werkgever en werknemer kan het nodig zijn dat de arbeidsdeskundige telefonisch contact opneemt de bedrijfsarts. Wanneer de arbeidsdeskundige alle informatie compleet heeft en een volledig beeld van de situatie heeft volgt het schrijven de rapportage. In de rapportage geeft de arbeidsdeskundige antwoord op de vier eerder geformuleerde vragen en geeft de arbeidsdeskundige advies over de te nemen stappen richting een concreet einddoel. De rapportage wordt in concept aan werkgever en werknemer verzonden met de mogelijkheid een reactie te geven. Kort daarna volgt de definitieve rapportage en kunnen werkgever en werknemer ondersteund door hun bedrijfsarts de re-integratie verder vorm gaan geven.

Wat kan de arbeidsdeskundige verder betekenen

Als arbeidsdeskundige doe ik meer dan alleen het arbeidsdeskundig onderzoek. Het is lonend de arbeidsdeskundige bijvoorbeeld preventief in te zetten. Wanneer een van jouw medewerkers voortdurende klachten ervaart kan een gesprek met de arbeidsdeskundige dreigend toekomstig verzuim helpen voorkomen. De medewerker blijft daardoor inzetbaar! Ook frequent kortdurend verzuim is aanleiding om de arbeidsdeskundige in gesprek te laten gaan met de werkgever en de werknemer. Frequent kortdurend verzuim duidt op structurele overbelasting van een medewerker. Als arbeidsdeskundige verschaf ik duidelijkheid over of deze overbelasting gerelateerd is aan de functie of dat er andere oorzaken zijn. Jullie krijgen direct adviezen waarmee je de belastbaarheid van de medewerker kunt vergroten. Toekomstig verzuim ben je daardoor voor. En in geval van lopend verzuim kan ik op elk gewenst moment en periodiek als adviseur c.q. casemanager en re-integratiecoach worden ingezet. Als arbeidsdeskundige ben ik inzetbaar als beoordelaar, adviseur en coach voor werkgever en/of werknemer.

Kort samengevat

Ik ben de specialist in mens, werk en inkomen. Weeg belasting en belastbaarheid van de mens in werk, ondersteun bij voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid, kijk actief naar mogelijkheden in werk en het werkvermogen van de mens.

Door mijn arbeidsdeskundige dienstverlening zet ik mensen in hun kracht waardoor ze mogelijkheden zien in plaats van beperkingen.

Resultaat: mensen werken (weer) naar vermogen en zijn duurzaam inzetbaar.

Bekijk hier “alle stappen voor arbeidsdeskundig onderzoek”.

Kom in contact

Wil jij meer weten over wat ik voor jouw organisatie kan betekenen. Neem dan gerust contact met mij op.

Telefoonnummer