Algemene voorwaarden

Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert ADarbo m.b.t. haar dienstverlening de volgende algemene leveringsvoorwaarden:

Art.1 Begripsbepalingen

 1. ADarbo is eigendom van Z. Houbolt-Wit, kantoorhoudend te Amersfoort, ingeschreven bij de KvK onder nummer: 57327874. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  – opdrachtgever: de natuurlijke persoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
  – opdrachtnemer: ADarbo
  3. De overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt door deze opgedragen werkzaamheden te verrichten onder toepassing van de regeling. De overeenkomst en de regeling vormen samen een geheel.
  4. De regeling: de onderhavige algemene voorwaarden.


Art.2 Toepasselijkheid

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is deze regeling van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan de opdrachtnemer met betrekking tot het verrichten van Arbeidsdeskundige Activiteiten, coaching, advies en casemanagement door medewerkers van ADarbo.

Art.3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend.
  2. De opdrachtnemer mag eerst gebonden worden aan aanbiedingen, toezeggingen, wijzigingen en/of aanvullingen op bestaande overeenkomsten en prijslijsten, nadat en voor zover de bestreffende stukken uitdrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
  3. Offertes en daaraan verbonden voorwaarden hebben een geldigheidsduur van een maand na aanbiedingsdatum.
  4. Iedere nieuwe offerte dan wel daaraan verbonden voorwaarden treedt in de plaats van eventueel daaraan voorafgaande offertes.
  5. Offertes worden geacht te zijn gebaseerd op alsdan beschikbare gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

 
Art.4 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

 1. Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van zijn werkzaamheden primair is aangewezen op informatieverstrekking door opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
  2. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Art.5 Uitvoering van de opdracht

 1. De opdrachtnemer is voor wat betreft zijn verrichtingen en dienstverlening onderworpen aan het binnen de eigen beroepsvereniging geldende Professioneel Statuut en de vingerende richtlijnen, standaarden en codes.
  2. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen om de opdrachtnemer in staat te stellen de opgedragen werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Dit houdt ondermeer in:
  – Dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn;
  – Dat inzage wordt verleend in alle relevante documenten en gegevens;
  – Dat tijdig alle gegevens en inlichtingen worden verschaft die de opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht.
  – Dat desgevraagd kantoor- en of onderzoeksfaciliteiten beschikbaar zijn met passende voorzieningen.


Art.6 Extra werkzaamheden

 1. De opdrachtnemer kan extra werkzaamheden uitvoeren of doen uitvoeren indien:
  – Deze werkzaamheden naar de mening van de opdrachtnemer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht;
  – De noodzaak ervan blijkt nadat de overeenkomst is afgesloten.
  – De opdrachtnemer onverwijld de opdrachtgever schriftelijk opgave doet over de aard en de kosten daarvan;
  – Een en ander plaatsvindt binnen de werking van de tussen de partijen gesloten overeenkomst.


Art.7 Geheimhouding

 1. Partijen verbinden zich behoudens verplichtingen die de wet op hen legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, tot geheimhouding tegenover derden, van alle in het kader van de opdracht ontvangen gegevens waarvan zij kunnen vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.


Art.8 Intellectueel eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
  2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
  3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van opdrachtnemer.

 
Art.9 Honorarium

 1. Tenzij anders overeengekomen zijn de tarieven van opdrachtnemer exclusief omzetbelasting (BTW).
  2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
  3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
  4. Ingeval van nieuwe verplichtingen van de opdrachtnemer ten gevolge van wetswijzigingen en/of overheidsvoorschriften, zullen partijen overleg plegen over de verdeling van de daaruit voortvloeiende kosten.
  5. Voor rekening van de opdrachtgever zijn alle kosten die worden veroorzaakt door onjuiste of onvoldoende informatie van de opdrachtgever voor zover deze informatie handelt over omstandigheden, waaronder de gespecificeerde eisen van de opdrachtgever gerealiseerd moeten worden.
  6. Indien door omstandigheden, buiten de schuld van de opdrachtnemer, geplande verrichtingen of dienstverlening niet kunnen worden uitgevoerd, is de opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan de opdrachtnemer verschuldigd.
  7. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  8. Bij betwisting van de juistheid van de factuur, dan wel een onderdeel daarvan, wordt de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet opgeschort. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen dienstverlening op te schorten, hetgeen de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag onverlet laat.
  9. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor sommatie of schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Alsdan is door de opdrachtgever over het nog te betalen bedrag rente verschuldigd te berekenen vanaf de vervaldag, zijnde factuurdatum vermeerderd met een periode van 14 dagen tot de dag van betaling.
  10. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

 
Art.10 Annulering

Eenmalige en kortstondige diensten kunnen met een termijn van minimaal twee werkdagen voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering worden geannuleerd. Voor cursussen en projectmatige opdrachten geldt een annuleringstermijn van minimaal vier weken. De diensten, die niet tijdig zijn geannuleerd, zullen volledig in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.

Art 11 Eigendomsvoorbehoud

ADarbo behoudt het eigendomsrecht van de door haar beschikking gestelde zaken zoals werkmethoden, organisatiemodellen, software en dergelijke.

Art.12 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden bekendgemaakt.
  2. Reclames als in lid 1 bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
  3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebracht honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever al betaalde honorarium.


Art.13 Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor de vergoeding van de directe schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van niet of niet-betamelijke nakoming van de overeengekomen werkzaamheden. Deze schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het bedrag aan honorarium van (het onderdeel van ) de uitgevoerde opdracht.
  De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor de vergoeding van de schade als rechtstreeks gevolg van vermijdbare professionele fouten van de opdrachtnemer, alsmede de onder zijn verantwoordelijkheid functionerende personen. Deze schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het bedrag van (het onderdeel van) het honorarium.
  3. De opdrachtnemer is tegen over de opdrachtgever aansprakelijk voor de vergoeding van de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van schade door opzet of grove schuld door onrechtmatige daad, veroorzaakt door onder de opdracht vallende personen. De betreffende personen zijn eveneens hoofdelijk aansprakelijk.
  4. De opdrachtnemer is bevoegd, in goed overleg met de opdrachtgever, voor eigen rekening fouten, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, te herstellen of de door die fouten toegebrachte schade te beperken of op te heffen, mits dit afdoende en binnen redelijke termijn geschiedt.
 1. De opdrachtnemer draagt voor overschrijdingen van rechtsvoorschriften of inbreuk op rechten van derden jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijkheid, indien deze voorschriften of rechten algemeen bekend zijn bij het desbetreffende vakgebiedwerkzame diensten of wanneer de opdrachtgever de opdrachtnemer uitdrukkelijk op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten heeft gewezen.
  6. Indien de opdrachtgever enig aan het werk of opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, is de opdrachtgever gehouden de opdrachtnemer van aansprakelijkheid ter zake van dit risico te vrijwaarden, bij gebreke waarvan deze aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt.


Art.14 Overdracht

De opdrachtnemer is gerechtigd de verplichtingen en rechten voorvloeiend uit de overeenkomst met de opdrachtgever over te dragen aan een in onderling overleg te benoemen derde. De opdrachtgever zal zijn medewerking aan een eventuele overdracht niet wegens onredelijke redenen onthouden

Art.15 Toepasselijk recht

Op alle met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Amersfoort, januari 2024