Vanaf vandaag is de maatregel ‘praktisch schatten’ bij de WIA beoordelingen ingegaan. Hieronder lees je wat dit precies behelst en waar je als werkgever en werknemer op moet letten. 

Waarom deze maatregel
Het UWV heeft te maken met grote en verder oplopende achterstanden bij de WIA beoordelingen. Dit heeft mede te maken met een gebrek aan Verzekeringsartsen en een groei in WIA aanvragen.

De maatregel ‘praktisch schatten’ zou moeten helpen deze achterstanden in te lopen. In beginsel duurt deze maatregel drie jaar; van 1 juli 2024 tot 1 juli 2027. 

Op wie is deze maatregel van toepassing?

Deze maategel is van toepassing op iedereen tot en met 59 jaar (want vanaf 60 jaar geldt vooralsnog een andere tijdelijke maatregel, namelijk de vereenvoudigde 60+ beoordeling) die op het moment van WIA beoordeling gedeeltelijk weer aan het werk is. Ben je nog volledig arbeidsongeschikt dan geldt de maatregel ‘praktisch schatten’ dus niet. 

Beoordelen re-integratie inspanningen blijft de eerste stap 

De zogenaamde RIV-toets, waarbij de arbeidsdeskundige van het UWV beoordeelt of de werkgever alle verplichte stappen tijdig heeft gezet en of er voldoende adequaat aan re-integratie is gewerkt binnen de kader van de Werkwijzer Poortwachter blijft bestaan. Het risico op een loonsanctie blijft dus ongewijzigd. Als er een loonsanctie wordt opgelegd aan de werkgever wordt de WIA beoordeling, zoals dat ook nu het geval is, dus maximaal 1 jaar uitgesteld. 

Voorwaarden voor een praktische schatting

De arbeidsdeskundige toetst of het werk waarin de werknemer (c.q. aanvrager) op het moment van de aanvraag werkt aan alle voorwaarden voor het doen van een praktische schatting voldoet. De voorwaarden zijn als volgt; 

1. Het werk moet passend zijn

Het werk moet aansluiten bij de beperkingen die de bedrijfsarts in het IZP en het Actueel Oordeel heeft genoemd en het moet zo veel als mogelijk aansluiten bij de opleiding en de vaardigheden van de werknemer. De arbeidsdeskundige van het UWV dient te motiveren waarom het werk passend is volgens hem/haar. Hierbij is een weging tussen de belasting in de taken en de belastbaarheid van de werknemer (omschreven in het Actueel Oordeel, een IZP of een arbeidsdeskundig onderzoek) nodig. Een motivatie zoals ‘werknemer doet dit werk nu al 4 maanden’ is onvoldoende onderbouwing!

2. Het werk moet duurzaam zijn 

Dit houdt in dat het werk ook na WIA beoordeling door de werknemer kan worden voorgezet binnen de organisatie. Een praktische schatting op basis van tijdelijke van re-integratietaken is dus niet mogelijk! Het is voor een werkgever en werknemer van belang bij de WIA aanvraag te motiveren of het werk duurzaam kan worden uitgevoerd of dat het gaat om tijdelijke taken in het kader van re-integratie. Wees er alert op dat de arbeidsdeskundige van het UWV niet klakkeloos en zonder overleg de aanname doet dat het werk wel duurzaam beschikbaar zal zijn. Bij twijfel dient overleg met de werkgever te worden ingezet!

3. Het werk moet loonwaarde hebben

Er kan geen praktische schatting worden gedaan in taken waarin iemand arbeidstherapeutisch werkt. Het UWV baseert de praktische schatting op het loon wat de werkgever na WIA beoordeling voor deze taken zou betalen. Het is daarom belangrijk dat werkgever en werknemer samen duidelijke afspraken over de loonwaarde maken gedurende het re-integratieproces. Wanneer werknemer niet alle taken uitvoert of taken in een langzamer tempo oppakt bijvoorbeeld is het van belang dat dit terugkomt in een lagere loonwaarde dan anders het geval zou zijn! 

Hoe gaat het verder?

Voldoet het werk aan de voorwaarden? Dan gaat het dossier naar een Verzekeringsarts. Deze voert op papier een beperkte beoordeling uit. Er wordt in principe geen Functionele Mogelijkheden Lijst meer opgesteld door de Verzekeringsarts. De Verzekeringsarts geeft een ‘go’ aan de arbeidsdeskundige om de rest van de beoordeling c.q. praktische schatting uit te voeren. Hierbij kijkt de arbeidsdeskundige van het UWV dan expliciet naar de loonwaarde van de feitelijke taken die een werknemer op dat moment verricht. Het arbeidsongeschiktheidspercentage is dan dus het procentuele verschil tussen de huidige loonwaarde en het gemiddelde loon voor de eerste ziektedag. 

Loonwaarde

Het bepalen en onderbouwen van de loonwaarde die passend is bij de taken die iemand uitvoert op het moment van WIA aanvraag is per heden echt essentieel. Een goede onderbouwing bij de WIA aanvraag gaat het verschil maken. Daarbij kan ADarbo je helpen!

De werknemer krijgt geen ondersteuning meer door UWV 

Werknemers die recht hebben op een WGA uitkering nadat zij praktisch zijn geschat hebben geen recht meer op ondersteuning in de re-integratie door UWV (zoals dat voorheen wel het geval was). 

Tips voor werkgever en werknemer

  • Geef duidelijkheid over de passendheid van het werk, de duurzaamheid en de loonwaarde in de eindevaluatie.
  • Omschrijf concreet welk functie en welke taken de werknemer verricht en welke taken de werknemer niet verricht. 
  • Onderbouw de loonwaarde (eventueel met behulp van een arbeidsdeskundige).
  • Benoem dat zowel werkgever als werknemer open staan voor het gesprek met UWV.

 

Bezwaar

Zoals dat nu ook het geval is kunnen zowel een werknemer als een werkgever binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking in bezwaar gaan bij UWV. Het is de verwachting dat het aantal bezwaarzaken zal gaan groeien naar aanleiding van deze maatregel. Vooral werkgevers die eigenrisicodrager zijn gaan mogelijk bezwaar aantekenen om op deze wijze de kosten van nog tien jaar WGA uitkering te beperken. 

Theoretische beoordeling

Alle WIA aanvragen (voor werknemers tot en met 59 jaar)  waarin geen re-integratie activiteiten plaats vinden en alle aanvragen die niet aan de voorwaarden voor de ‘praktische schatting’ voldoen lopen via de reguliere theoretische beoordeling. Hierbij wordt na de RIV-toets (bij een voldoende oordeel m.b.t. de re-integratie inspanningen) de medische situatie door de Verzekeringsarts beoordeeld en wordt een Functionele Mogelijkheden Lijst door de Verzekeringsarts opgesteld. Op basis van deze FML raadpleegt de arbeidsdeskundige van het UWV het computersysteem CBBS. Wanneer daar minimaal 3 passende functies uit komen wordt het middelste theoretische loon als uitgangspunt genomen om het arbeidsongeschiktheidspercentage te beoordelen. 

60+ regel

Voor alle WIA aanvragen van werknemer die op het moment van de aanvraag 60 jaar of ouder zijn geldt tot en met 31 december 2024 de vereenvoudigde 60+ regeling. Hierbij wordt, in overleg met de werknemer en de werkgever en na een voldoende RIV-toets, 100% arbeidsongeschiktheid toegekend aan de werknemer. De werkgever, zelfs al is deze eigenrisicodrager, wordt vrijgesteld van de uitkeringslasten. Of deze regeling in 2025 (wederom) zal worden verlengd is nu nog onduidelijk. 

Hulp nodig bij het beoordelen van de loonwaarde? Of in bezwaar tegen de beschikking bij UWV? Neem contact op via 033-4334399 of info@adarbo.nl